...
Sistem Kemaskini Maklumat Pelanggan
Customer Information Update System

Nombor IC *
IC Number *

Kad Pengenalan 12 digit/ IC Lama/ Sijil Lahir/ Polis Tentera/ Pasport/ ID Lain
NRIC / Old IC / Birth Cert / Police Army / Passport / Other ID
*Berdasarkan maklumat yang diberikan semasa permohonan
* Based on the information provided during application