Pilihan Negeri Pemprosesan
Pilihan Cawangan Pemprosesan
Jenis Entiti
Nombor SSM Baru
      
 
Notes: Nota:
Please read Product Disclosure Sheet before apply. Sila baca Penyata Pendedahan Produk sebelum mengisi permohonan.
 
Disclaimer: Penafian:
Please ensure you upload complete set of document in PDF format, e.g: Mohon pastikan document yang dimuatnaik adalah dalam format PDF, iaitu:
1)Complete page of business registration (including Particular of Business and Owner) 1) Pendaftaran Perniagaan yang lengkap (termasuk mukasurat yang mengandungi Maklumat Perniagaan dan Pemilik)
2) IC Copy (complete front and back page of IC for all owner/partners/directors). 2) Salinan IC (lengkap muka depan dan belakang kad bagi kesemua pemilik/rakan kongsi/Pengarah)
3) Bank Statement – please upload in complete set/pages for each month. 3) Penyata Bank – Sila muatnaik mukasurat/set lengkap penyata bagi setiap bulan)